Έκπτωση Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει έκπτωτο τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, όταν ο Πρόεδρος ή μέλος του-

(α) Κηρυχθεί σε πτώχευση ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους· ή

(β) κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους· ή

(γ) καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα· ή

(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας· ή

(ε) αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και δεν υποβάλει την παραίτηση του· ή

(στ) καταχραστεί τη θέση του, με αποτέλεσμα τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και δεν υποβάλει την παραίτηση του· ή

(ζ) κατόπιν εισήγησης της Αρχής, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις (3) συνεχείς φορές.