Χηρεία θέσης του Προέδρου

7. Η θέση του Προέδρου της Αρχής χηρεύει σε περίπτωση-

(α) Θανάτου του· ή

(β) γραπτής παραίτησής του προς το Υπουργικό Συμβούλιο· ή

(γ) που κηρύσσεται έκπτωτος από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 8.