Όροι υπηρεσίας, αντιμισθία του Προέδρου και αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

6.-(1) Οι όροι υπηρεσίας και η αντιμισθία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Η δαπάνη για την καταβολή της αντιμισθίας του Προέδρου και της αμοιβής των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής βαραίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής.