Διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται άπαξ για δεύτερη συνεχόμενη τριετία, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, και, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν υπολογίζεται η θητεία που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 3.