Απαγόρευση συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.