Τύπος άδειας

17. Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται σε κανονισμούς της Αρχής και περιλαμβάνει -

(α) Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.