Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

18.-(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται στην Αρχή, με την καταβολή του επιβλητέου τέλους, σε έντυπο που εκδίδεται από την Αρχή και περιλαμβάνει, μη εξαντλητικά, τις ακόλουθες πληροφορίες -

(α) Την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται·

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία θα αποστέλλει η Αρχή στον αιτητή οποιοδήποτε έγγραφο, ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία· και

(γ) όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος, σε περίπτωση δε που το ίδιο πρόσωπο αιτείται της έκδοσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα και η μία είναι ανεξάρτητη από την άλλη.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνοδεύεται, σε περίπτωση φυσικού προσώπου σε σχέση με τον αιτητή, και, σε περίπτωση νομικού προσώπου σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος, από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τους όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(i) της Δημοκρατίας,

(ii) της χώρας ιθαγένειας, προκειμένου περί φυσικού προσώπου ή της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα, προκειμένου περί νομικού προσώπου,

(iii) της χώρας συνήθους διαμονής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου· και

(iv) της χώρας όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα∙

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά τους·

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.