Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

19.-(1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου-

(α) Δεν έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα από αρμόδιο δικαστήριο χώρας που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 18· και

(β) έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

(2) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του προσώπου, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, τους χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος·

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση προηγούμενων καταδικών, καθώς και το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.