Απόφαση της Αρχής επί αίτησης

20.-(1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται-

(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους, κατά την κρίση της, αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών· ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί σχετικά τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.