Τροποποίηση όρων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

21.-(1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας ως προς την πρόθεσή της αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων, τουλάχιστον, από την ημερομηνία της ειδοποίησης.