Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

22. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, κάθε ανάκληση ή αναστολή άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.