Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

23. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή εκχωρηθεί ή παραχωρηθεί άδεια χρήσης της με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.