Αρμοδιότητες της Αρχής

15. Οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι οι ακόλουθες:

(α) Η σύνταξη προσχεδίων κανονισμών, οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Υπουργού·

(β) η σύνταξη και έκδοση κανονισμών της Αρχής και οδηγιών για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίες οδηγίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους∙

(γ) η έκδοση οδηγιών προς τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και κατόχους άδειας υποστατικού, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, οι οδηγίες, δε, είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρμογή τους από τους αδειούχους αποδέκτες Κλάσης Α ή Β και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους·

(δ) η διενέργεια κατάλληλων ελέγχων και η εποπτεία των κατόχων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδειας υποστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τους όρους της αντίστοιχης άδειάς τους, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κανονισμών καθώς και με τις οδηγίες της Αρχής·

(ε) η εξέταση αιτήσεων για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και άδεια υποστατικού και η έκδοση αντίστοιχων αδειών, σύμφωνα με τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV·

(στ) η διενέργεια ελέγχων σε μη αδειούχα υποστατικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων για το κλείσιμο των υποστατικών στα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνομο στοίχημα ή άλλο αδίκημα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 79, 83, 84, 85, 86 και 87·

(ζ) ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς και η καταστολή, σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές, της διεξαγωγής παράνομου στοιχήματος ή άλλου σχετικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο·

(η) ο καθορισμός με κανονισμό της Αρχής της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης παραπόνων από την Αρχή για αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή αδειούχο υποστατικό·

(θ) η συνεργασία και συζήτηση με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με θέματα ρύθμισης του στοιχήματος·

(ι) η συνεργασία και συζήτηση με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από το στοίχημα και η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας·

(ια) η συνεργασία και ο διάλογος με οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης συμβουλευτικών επιτροπών·

(ιβ) η τοποθέτηση σε θέματα συμμόρφωσης προς τον Νόμο και η γνωστοποίηση της θέσης της Αρχής στους ενδιαφερόμενους αδειούχους αποδέκτες·

(ιγ) η σύνταξη και διατήρηση κώδικα πρακτικής σε σχέση με τη διαφήμιση διεξαγωγής στοιχημάτων·

(ιδ) η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού καθεστώτος αναφορικά με το στοίχημα και η διαμόρφωση σχετικών εισηγήσεων·

(ιε) η διαμόρφωση εισηγήσεων αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με το στοίχημα και συναφείς τομείς·

(ιστ) η εκπόνηση μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διαβούλευση με τον πολίτη για την επίδραση του στοιχήματος σε νεαρά πρόσωπα και ευάλωτες ομάδες και στο κοινό και η επάλληλη υποβολή εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη μέτρων για την προστασία νεαρών προσώπων, ευάλωτων ομάδων και του κοινού·

(ιζ) η έκδοση κανονισμών και οδηγιών σχετικά με μηχανισμούς προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών, η οποία δύναται να λαμβάνει προκαταρκτικά υπόψη τις απόψεις αρμόδιων υπηρεσιών ή άλλων ενδιαφερόμενων φορέων προς αυτό τον σκοπό·

(ιη) η παρακολούθηση των εξελίξεων όσον αφορά το παράνομο στοίχημα, η εκπόνηση στατιστικών μελετών και η ετοιμασία εισηγήσεων για την πάταξή του·

(ιθ) η ενημέρωση των παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο για κάθε διεύθυνση ιστοσελίδας διαδικτύου μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή/και υπηρεσίες που απαγορεύονται από τον παρόντα Νόμο·

(κ) η είσπραξη της εισφοράς που καταβάλλεται από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σύμφωνα με το Μέρος VIII·

(κα) η επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.