Λειτουργία της Αρχής

14.-(1) Ο Πρόεδρος προΐσταται της Αρχής, συγκαλεί συνεδρίες και υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.

(2) Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής και εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο για να εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον δικαστικών αρχών.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, και, σε περίπτωση που ζητηθεί γραπτώς από δύο (2) τουλάχιστον ΅έλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα, συγκαλεί συνεδρία το συντομότερο δυνατό.

(4) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και αποστέλλεται προς όλα τα ΅έλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα ΅έλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.

(5) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί ΅ε την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι, αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποφασίσει τούτο, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης από τον Πρόεδρο ή από ΅έλος του.

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρία παρίσταται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον τρία (3) από τα ΅έλη του.

(7) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(8) Κατά την εξέταση αιτήσεων υποβαλλομένων βάσει του παρόντος Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής δύναται, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο, να καλέσει τον αιτητή να παρίσταται αυτοπροσώπως και/ή με δικηγόρο.