Ετήσιος προϋπολογισμός

13.-(1) Η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.

(2) Το καθαρό κέρδος για κάθε οικονομικό έτος της Αρχής και το συσσωρευμένο πλεόνασμα προηγούμενων ετών, εξαιρουμένου της εισφοράς ποσοστού του ένα τοις εκατό (1%) που εισπράττεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 74, κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο,

(β) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας· και

(γ) το συσσωρευμένο πλεόνασμα μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3) Η Αρχή δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, να μεταφέρει ισόποσο ή μέρος του αποθεματικού κεφαλαίου, ως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.