Ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις

12. Η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις για το προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.