Τήρηση λογαριασμών

11. Η Αρχή τηρεί πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς, που ελέγχονται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και υποβάλλονται στον Υπουργό.