Αναστολή άδειας υποστατικού

46.-(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε όρο της άδειάς του.

(2) Η αναστολή άδειας υποστατικού παύει να ισχύει εάν η Αρχή κρίνει ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η αναστολή.

(3) Η αναστολή της ισχύος άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.