Ανάκληση άδειας υποστατικού

47.-(1)Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού σε περίπτωση που -

(α) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 48· ή

(β) καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40∙ ή

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίστηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό ή άλλον αντικανονικό τρόπο· ή

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.