Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού

48.-(1) Η Αρχή, πριν αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47, αντίστοιχα, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατά την κρίση της είναι υπαίτιο για την αναστολή ή ανάκληση άδειας να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τουλάχιστον τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η δε Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη της οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και, σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται -

(α) Να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια· και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση·

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας ή έχει απευθυνθεί στην Αρχή σχετικά με το εξετασθέν ζήτημα την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια υποστατικού.