Μεταβίβαση άδειας υποστατικού

49. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

(α) Από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α· ή

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο· ή

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο· ή

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α·

και διενεργείται εφόσον υποβληθεί στην Αρχή σχετική αίτηση, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής, και η Αρχή την εγκρίνει και εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη μεταβίβασή της.