Μητρώο αδειών υποστατικών

50. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού που περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της.