Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα σήμανσης δελτίων

51.-(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.