Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων

52.-(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτης Κλάσης Α υποβάλλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων πριν από τη διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος στη βάση του εν λόγω συστήματος.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

(α) Τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται·

(γ) τα λογιστικά συστήματα και τις διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.