Απαγόρευση εκτεινόμενου στοιχήματος

86.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκτεινόμενο στοίχημα» περιλαμβάνει στοίχημα, τα κέρδη και το κόστος του οποίου-

(α) Δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοίχημα∙ ή

(β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος∙ ή

(γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.