Διατήρηση βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή

73. Με την επιφύλαξη του άρθρου 53, βιβλία και αρχεία που τηρούνται, δυνάμει του παρόντος Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής που παρέχεται κατόπιν αίτησης.