Τήρηση βιβλίων και αρχείων

72.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β καταχωρίζει σε καθοριζόμενο βιβλίο ή αρχείο λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο, ηλεκτρονικό τύπο, στοίχημα που παραδόθηκε στον ίδιο και υποβάλλει, κατά τον καθοριζόμενο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και σχετικά με όσα αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο ως καθοριζόμενα.