Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις

71.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, οι οποίοι ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ελέγχονται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

(2) Κάθε αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν κατά το εξεταζόμενο έτος∙

(β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ως κέρδη σε παίκτες κατά το εξεταζόμενο έτος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος∙

(γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά πληρώθηκαν σε αυτούς ως προμήθεια· και

(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίησή της καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης, και, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί η Αρχή δύναται εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 27.