Αδικήματα για παράβαση των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67, 68 ή 69

70.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67 ή 68 και πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών που παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Αρχής, που αναφέρεται στο άρθρο 69, είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 15, σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής το άρθρο 27 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.