Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

69.-(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών-πελατών τους σε παροχείς υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2), το δε σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.

(2) Η Αρχή ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών, με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε διεύθυνση διαδικτύου μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87.

(3) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των πληροφοριών των παροχέων στοιχημάτων.