Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων του Υπουργού

98.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε λειτουργό που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσίας, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και ανακαλεί μεταβίβαση εξουσίας, που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον σε σχέση με τα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εν λόγω πρόσωπο.