Κανονισμοί Αρχής

99. Χωρίς επηρεασμό της εκ του παρόντος Νόμου γενικότερης εξουσίας της Αρχής για έκδοση κανονισμών, όταν η Αρχή απαιτεί συγκεκριμένο τύπο για αίτηση, το έντυπο καθορίζεται από την Αρχή με κανονισμούς.