Κατάργηση νόμων

100.-(1) Με τον παρόντα Νόμο, οι περί Στοιχημάτων Νόμοι του 2012 καταργούνται.

(2) Σε περίπτωση που νόμος άλλος από τον παρόντα Νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη αναφέρεται στους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2012, που καταργούνται διά του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται ως κατ’ αναλογίαν αναφορά στον παρόντα Νόμο.