Μεταβατικές διατάξεις

101.-(1) Κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και κανονισμοί και οδηγίες της Αρχής που τυχόν εκδόθηκαν δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 και ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι να καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, εκτός αν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρι να καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Νομικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση σχετικής άδειας από την Αρχή, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται αιτήσεις.

(4) Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από την Αρχή, δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ακυρωθούν από αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο διορισμός του Προέδρου και κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος έγινε δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου η θέση του εν λόγω Προέδρου ή μέλους κενωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 ή 8.

(6) Η Αρχή συνεχίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούσαν βάσει των διατάξεων των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 ενώπιόν της, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.