Επιστροφή φόρου στοιχήματος και εισφοράς

78. Σε περίπτωση που, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, αποδειχθεί ότι αποδέκτης Κλάσης Α ή Β έχει καταβάλει φόρο στοιχήματος ή εισφορά πέραν του οφειλόμενου ποσού ή εάν διαφοροποιηθεί η βεβαίωση του φόρου, λόγω ασκηθείσας προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα ο αποδέκτης να παρουσιάζεται ότι έχει καταβάλει φόρο στοιχήματος πέραν του οφειλόμενου ποσού, η Αρχή επιστρέφει στον αποδέκτη το ποσό που έχει εισπραχθεί καθ’ υπέρβαση, μαζί με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 76 τόκο υπερημερίας, όπως εκάστοτε ισχύει, από την πρώτη μέρα του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία είσπραξης αυτού:

Νοείται ότι, δεν καταβάλλεται τόκος υπερημερίας εάν η καθ' υπέρβαση πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα του αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση δε που το ποσό που έχει εισπραχθεί καθ’ υπέρβαση αφορά φόρο στοιχήματος, η Αρχή ανακτά το ποσό από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και το επιστρέφει στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β.