Ανάκτηση φόρου στοιχήματος, εισφοράς, τόκου ή/και χρηματικής επιβάρυνσης

77. Οποιοσδήποτε φόρος στοιχήματος, εισφορά, τόκος υπερημερίας και χρηματική επιβάρυνση που είναι καταβλητέα, σύμφωνα με τα άρθρα 74 έως 76, δύναται να ανακτηθούν από την Αρχή διά της χρήσης των δεόντων ένδικων μέσων, η οποία ακολούθως, σε περίπτωση που τα ανακτηθέντα αφορούν μη πληρωμή φόρου στοιχήματος, τα καταβάλλει στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία, στην περίπτωση δε που τα ανακτηθέντα αφορούν τη μη πληρωμή εισφοράς τα παρακρατεί η ίδια και τα διαθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 74.