Χρηματική επιβάρυνση για καθυστέρηση πληρωμής

76.-(1) Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή η οφειλόμενη εισφορά δεν καταβληθεί από τον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 75, τότε προστίθεται σε αυτόν ή αυτή χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου ή της οφειλόμενης εισφοράς και ο οφειλόμενος φόρος ή η οφειλόμενη εισφορά συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο, το οποίο ορίζεται σε Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δυνάμει του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση και τόκος που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εισπράττονται ως οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή ως οφειλόμενη εισφορά.

(3) Σε περίπτωση που αποδέκτης εξακολουθεί να παραλείπει να αποπληρώσει φόρο στοιχήματος ή εισφορά για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, για χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής, η Αρχή δύναται να προβεί σε εξαργύρωση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) του άρθρου 32 τραπεζικής εγγύησης στο ύψος του οφειλόμενου ποσού.