Προθεσμία καταβολής φόρου στοιχήματος και εισφοράς

75. Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κάθε λογιστική περίοδο κατά το τέλος κάθε λογιστικής περιόδου, καταβάλλει στη Δημοκρατία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος και στην Αρχή την εισφορά, σύμφωνα με το παρόν Μέρος.