Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας

80. Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειάς του είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.