Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα

58.-(1) Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με το άρθρo 60 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 61.

(2) Πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν επιτρέπεται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.