Έγκριση αίτησης για σύστημα μηχανογράφησης

57.-(1) Η Αρχή, όταν εγκρίνει την αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 56 με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.