Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την Αρχή

56.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή τροποποίησης ή αντικατάστασης εγκεκριμένου συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο-

(α) Το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙

(β) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων εξασφαλίζει ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια στοιχήματος και την επωνυμία του παίκτη∙

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός, που περιλαμβάνει τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, τον κεντρικό και εφεδρικό εξυπηρετητή και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, βρίσκεται και θα παραμείνει εγκατεστημένος στη Δημοκρατία.

(2) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση, και, σε περίπτωση απόρριψής της, η αιτιολογημένη απόφασή της κοινοποιείται στον αιτητή.