Συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

38. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Αρχή γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α, η δε Αρχή δύναται να καθορίζει και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις ελάχιστες υποχρεωτικές πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.