Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

39. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται, σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο, ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου, σε περίπτωση που αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 42∙

(ε) το σχέδιο του υποστατικού· και

(στ)οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δυνατόν να ζητήσει η Αρχή.