Αίτηση για άδεια υποστατικού

40.-(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με την καταβολή του επιβλητέου τέλους, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αποφασίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστηρίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείψει αυτού, από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, ορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου στο υποστατικό και ενημερώνει σχετικά την Αρχή.