Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

41.-(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) Η αποκλειστική δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες, σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος ή αδειοδοτημένου τυχερού παιχνιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή επιχείρηση ή υποστατικό ή μέρος αυτών, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα, που ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 40, δεν έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους·

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.