Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

42.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού, δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να την απορρίψει και ειδοποιεί σχετικά τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού αιτιολογεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στον αιτητή.