Όροι άδειας υποστατικού

43.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία ανάκλησης υφιστάμενων ή επιβολής νέων όρων σε άδειες υποστατικών και καλεί γραπτώς τον κάτοχο της άδειας υποστατικού όπως, εντός περιόδου τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης, εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Η Αρχή, προτού λάβει σχετική απόφαση, λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή η επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.