Εγγραφή παίκτη

60.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β επιτρέπεται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο, εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β.

(3) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες, ο αποδέκτης δεν εγγράφει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη, και, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, o αποδέκτης ακυρώνει αμέσως την εγγραφή του.

(4) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή εξακριβώνει την ταυτότητα του παίκτη και επαληθεύει τις πληροφορίες που αυτός έχει υποβάλει με βάση το εδάφιο (2).

(5) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(6) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τυχόν δε δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρους αυτών αποτελεί αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.