Λογαριασμός παίκτη

61.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί λογαριασμό αναφορικά με κάθε εγγεγραμμένο παίκτη και πιστώνει στον λογαριασμό του εγγεγραμμένου παίκτη όλα τα ποσά-

(α) Που λήφθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β από ή εκ μέρους του παίκτη∙ και

(β) που οφείλονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β προς τον παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί τον λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να καταστρέψει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στον λογαριασμό, εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση της Αρχής.